Biểu mẫu Thủ tục về Lao động

 • Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  • 07/01/2016
  • Ls Vũ Đức Thịnh
  • Mẫu danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được quy định và hướng dẫn áp dụng như sau:

  Tên đơn vị:…………………………………………………….
  Số định danh: …………………………………………………
  Địa chỉ: ………………………………………………………

  Mẫu D02-TS
  (Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

   
  DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
  S: ……..tháng …… năm ……..

  STT

  Họ và tên

  S định danh

  Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc

  Tiền lương

  Từ tháng, năm

  Đến tháng, năm

  Ghi chú

  Hệ số/Mức lương

  Phụ cp

  Chức vụ

  Thâm niên VK (%)

  Thâm niên nghề
  (%)

  Phụ cấp lương

  Các khoản bổ sung

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  I

  Tăng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I.1

  Lao động

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Nguyễn Thị A

  123456789

  Phó Chánh thanh tra Sở A

  4.74

  0.40

   

  19%

   

   

  06/2015

  09/2015

  số 11/QĐ-SởA

  2

  Nguyễn Văn B

   

  Thanh tra viên Sở A

  3.33

   

   

  5%

   

   

  06/2015

  09/2015

  số 12/QĐ-SởA

  I.2

  Tiền lương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Nguyễn Văn C

  2222333333

   

  4.98

  0.40

   

  29%

   

   

  02/2015

  09/2015

  ………

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cộng tăng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Giảm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II.1

  Lao động

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II.2

  Tiền lương

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cng giảm

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: …………..
  Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: ………………….
   

  Người lập biểu
  (Ký, ghi rõ họ tên)

  Ngày …. tháng …. năm …..
  Đơn vị
  Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu

   

   

  HƯỚNG DẪN LẬP
  Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)

  a) Mục đích: để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.
  b) Trách nhiệm lập: đơn vị sử dụng lao động.
  c) Thời gian lập: khi có phát sinh tăng, giảm lao động hoặc tăng, giảm tiền lương.
  d) Căn cứ lập:
  Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu TK1-TS); HĐLĐ, HĐLV, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; quyết định nâng lương, thuyên chuyển và các hồ sơ khác có liên quan.
  đ) Phương pháp lập:
  Ghi tăng, giảm lao động hoặc tăng, giảm tiền lương vào từng mục tương ứng, cụ thể:
  * Chỉ tiêu theo cột:
  - Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.
  - Cột B: ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm lao động, giảm tiền lương. Trong từng mục ghi theo thứ tự: người đã có sổ BHXH ghi trước, người chưa có sổ BHXH ghi sau.
  - Cột C: đối với người đã có sổ BHXH ghi số sổ BHXH, đối với người chưa được cấp sổ BHXH đã được cấp thẻ BHYT thì ghi số thẻ BHYT; nếu chưa có thì để trống.
  - Cột 1: ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B ...).
  - Cột 2: ghi tiền lương được hưởng:
  + Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).
  Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.
  + Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bằng tiền đồng Việt Nam.
  Ví dụ: mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.
  - Cột: 3, 4, 5: ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.
  - Cột 6: ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2016 (nếu có).
  - Cột 7: ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2018 (nếu có).
  - Cột 8, 9: ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng. Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT, BHTN thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.
  - Cột 10: ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương ... Trường hợp người lao động ngừng tham gia BHYT mà không trả thẻ BHYT thì ghi “không trả thẻ”. Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh,....
  * Chỉ tiêu hàng ngang:
  - Tăng: ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.
  - Giảm: ghi theo thứ tự lao động giảm do chuyển đi, nghỉ hưởng chế độ BHXH...; lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.
  Lưu ý:
  + Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số các danh sách.
  + Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

    Hotline: 1900.6169