Biểu mẫu Thủ tục về Lao động

 • Mẫu biên bản thẩm định số liêu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

  • 29/11/2016
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu biên bản thẩm định số liêu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu C03-TS) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  Mẫu C03-TS

  (Ban hành kèm theo QĐ số:     /QĐ-BHXH ngày…/…/2011 của BHXH Việt Nam)

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  ……, ngày … tháng … năm ……

  BIÊN BẢN

  THẨM ĐỊNH SỐ LIỆU THU BHXH, BHYT

  Quý/năm……..

  I. Thành phần gồm có:

  - Đại diện BHXH………..: ông (bà)………………….., chức vụ …………………..

  - Đại diện BHXH………..: ông (bà)………………….., chức vụ …………………..

  Căn cứ báo cáo thu quý/năm ………….của BHXH………………………………….

  Sau khi kiểm tra toàn bộ số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN các bên thống nhất số liệu như sau:

  A. Thực hiện thu BHXH:

  Số TT

  Chỉ tiêu

  Số báo cáo

  Số kiểm tra

  Chênh lệch

  A

  B

  1

  2

  3

  I

  BHXH bắt buộc

  1

  Số người tham gia

  2

  Quý lương đóng

  3

  Tổng số phải thu

  3,1

  Số phải thu phát sinh

  3,2

  Điều chỉnh số phải thu     + Tăng

                                           + Giảm

  3,3

  Số kỳ trước mang sang    + Thừa

                                           + Thiếu

  3,4

  Lãi chậm đóng

  4

  Số tiền đã thu

  Trong đó: + Lãi chậm đóng

                  + Ghi thu 2% BHXH

  5

  Số chuyển sang kỳ sau:   + Thừa

                                           + Thiếu

                                     - T đó tiền lãi

  II

  BHXH tự nguyện

  1

  Số người tham gia

  2

  Số tiền đóng

  B. Thực hiện thu BHYT

  Số TT

  Chỉ tiêu

  Số báo cáo

  Số kiểm tra

  Chênh lệch

  A

  B

  1

  2

  3

  I

  Đơn vị, đối tượng đóng

  1

  Số người tham gia

  2

  Quý lương đóng

  3

  Tổng số phải thu

  3,1

  Số phải thu phát sinh

  3,2

  Điều chỉnh số phải thu     + Tăng

                                           + Giảm

  3,3

  Số kỳ trước mang sang    + Thừa

                                           + Thiếu

  3,4

  Lãi chậm đóng

  4

  Số tiền đã thu

  Trong đó: + Lãi chậm đóng

  5

  Số chuyển sang kỳ sau:   + Thừa

                                           + Thiếu

                                     - T đó tiền lãi

   
   

  II

  NSNN đóng, hỗ trợ; quỹ BHXH, BHTN chuyển

  1

  NSNN Trung ương

  1,1

  Số người tham gia

  1,2

  Số tiền phải thu

  2

  NSNN địa phương

  2,1

  Số người tham gia

  2,2

  Số tiền phải thu

  2,3

  Số tiền đã thu

  2,4

  Số chuyển sang kỳ sau      + Thừa

                                             + Thiếu

  3

  Quỹ BHXH, BHTN đóng

  3.1

  Số người tham gia

  3.2

  Số tiền phải thu

  C. Thực hiện thu BHTN

  Số TT

  Chỉ tiêu

  Số báo cáo

  Số kiểm tra

  Chênh lệch

  A

  B

  1

  2

  3

  I

  Đơn vị, NLĐ đóng

  1

  Số người tham gia

  2

  Quý lương đóng

  3

  Tổng số phải thu

  3,1

  Số phải thu phát sinh

  3,2

  Điều chỉnh số phải thu     + Tăng

                                           + Giảm

  3,3

  Số kỳ trước mang sang    + Thừa

                                           + Thiếu

  3,4

  Lãi chậm đóng

  4

  Số tiền đã thu

  Trong đó: + Lãi chậm đóng

  5

  Số chuyển sang kỳ sau:   + Thừa

                                           + Thiếu

                                     - T đó tiền lãi

  II

  NSNN hỗ trợ

  1

  NSNN Trung ương

  1,1

  Số người tham gia

  1,2

  Số tiền phải thu

  2

  NSNN địa phương

  2,1

  Số người tham gia

  2,2

  Số tiền phải thu

  2,3

  Số tiền đã thu

  2,4

  Số chuyển sang kỳ sau:     + Thừa

                                             +  Thiếu

  II. Nhận xét kiến nghị:

  1. Ý kiến của đoàn kiểm tra:

  2. Ý kiến của đơn vị được kiểm tra:

  ĐẠI DIỆN BHXH………

  ĐẠI DIỆN BHXH…….

  ---------------------------------
  Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

    Hotline: 1900.6169