1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Biểu mẫu
 4.  › 
 5. Biểu mẫu Hôn nhân
 • Mẫu quyết định công nhận cha mẹ con tại cơ quan đại diện

  • 14/07/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Công ty luật Minh Gia cung cấp mẫu quyết định công nhận cha mẹ con tại cơ quan đại diện để người dụng tham khảo, áp dung. Nội dung như sau:

  CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI ………………………………...
  ……………………………………..
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: ............./QĐ-CQĐD

  …………, ngày ….. tháng ….. năm 201 …

   

  QUYẾT ĐỊNH
  Công nhận việc nhận cha, mẹ, con
  CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM
   

  Căn cứ Luật số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài;
  Căn cứ Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình;
  Xét đề nghị công nhận việc nhận …………………………….. của .................................
  .............................................................................................................................
   

  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:
  Họ và tên: ..............................................................................................................
  Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................
  Dân tộc: ……………………………………. Quốc tịch: ................................................
  Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế số: .....................................................
  Nơi thường trú/tạm trú: ..........................................................................................
  ……………………………. của người có tên dưới đây:
  Họ và tên: ..............................................................................................................
  Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................
  Dân tộc: ……………………………………. Quốc tịch: ................................................
  Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế số: .....................................................
  Nơi thường trú/tạm trú: ..........................................................................................
  .............................................................................................................................
  Điều 2. Viên chức lãnh sự và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con số: ……………….. Quyển số ………….. ngày …………… tháng …………. năm …………………..
   

   

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN


  ……………………

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169