Biểu mẫu Thủ tục về Hôn nhân gia đình

 • Mẫu biên bản hòa giải về việc ly hôn

  • 27/08/2016
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Vấn đề hòa giải trong vụ việc ly hôn được thể hiện cụ thể theo mẫu biên hòa giải lập tại Ủy ban nhân dân xã phường giữa ông A và bà B về các nội dung: Tình cảm, tài sản chung, tài sản riêng, nuôn con và quyền nuôi con... như sau:

  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN: …………

  ỦY BAN NHÂN DÂN  PHƯỜNG (XÃ) ……

  ------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ------------------------                                                                      …..…….., ngày …. tháng … năm …..

  BIÊN BẢN HÒA GIẢI

  (về việc ly hôn)

  Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..

  Tại UBND phường: ……………………………………………………………………

  Chúng tôi là: ……………………………………………………………………………

  Chức vụ: …………………………………………………………………………………

  Công tác tại UBND phường: ……………………………………………………………

  Có lập biên bản về việc ly hôn giữa ông Nguyễn văn A và bà Nguyễn thị B cụ thể.

       

        Một bên là: …………………………………………………………………………

   

  Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………

   

  Ngụ tại: ……………………………………………………………………………….

   

  và Một bên là: …………………………………………………………………………

   

  Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………

   

  Ngụ tại: …………………………………………………………………………………

   

  Ngoài ra đến dự còn có: ………………………………………………………………

   

  NỘI DUNG SỰ VIỆC

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  KẾT QUẢ HÒA GIẢI

   

  Biên bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên.

   

  Ông (bà)

  (ký và ghi rõ họ, tên)

   

   

   

  Đại diện UBND Phường

   

   

  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

  Ông (bà)

  (ký và ghi rõ họ, tên)

   

Bài viết nổi bật

    Hotline: 1900.6169