Biểu mẫu Thủ tục về Hình sự

 • Mẫu Quyết định thi hành án hình phạt cải tạo không giam giữ

  • 27/07/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Quyết định thi hành án hình phạt cải tạo không giam giữ - Công ty Luật Minh Gia tư vấn và cung cấp mẫu theo hướng dẫn và đính kèm sau đây để người dùng tham khảo:

  TÒA ÁN…………………………..(1)
  ******

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  *******

  Số: ….../……/QĐ-CA(2)

  …….., ngày…… tháng…… năm…..

   

  QUYẾT ĐỊNH
  THI HÀNH ÁN HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ


  CHÁNH ÁN TÒA ÁN……………………
   

  Căn cứ vào các điều 255, 256, 257 và 264 của Bộ luật tố tụng hình sự;
  Căn cứ vào Nghị định số 60/2000/NĐ-CP ngày 30-10-2000 của Chính phủ “Quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ”,

   

  QUYẾT ĐỊNH:
   

  1. Thi hành án hình phạt………………(3) cải tạo không giam giữ, kể từ ngày…… tháng…… năm……(4) về tội (các tội)           
  Tại bản án hình sự…………………….(5) số……… ngày…… tháng…… năm...................................
  của Tòa....................................................................................................................................
  Đối với người bị kết án…………………………… sinh ngày…… tháng…… năm..............................
  Trú tại:................................................................................................................................... (6)
  Con ông…………………………………………………… và bà..........................................................

  2. Giao người bị kết án cho........................................................................ (7) giám sát, giáo dục.
  Trong trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt chuyển đi nơi khác thì cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục có trách nhiệm thông báo ngay cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án kèm theo hồ sơ của người đó để Tòa án làm thủ tục cần thiết giao cho cơ quan, tổ chức nơi người đó chuyển đến tiếp tục giám sát, giáo dục.


  Nơi nhận:
  - Người bị kết án;
  - ………………………(8)
  - VKS…………………...;
  - Lưu hồ sơ THA.

  CHÁNH ÁN


  Hướng dẫn sử dụng mẫu số 4:
  (1) Ghi tên Tòa án ra quyết định; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Tòa án nhân dân quận B, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).
  (2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định thi hành án hình phạt cải tạo không giam giữ (ví dụ: Số: 15/2007/QĐ-CA).
  (3) Ghi thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ theo bản án của Tòa án (ghi cả số và chữ, ví dụ “02 (hai) năm”).
  (4) Ghi ngày, tháng, năm được xác định trong bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành. Nếu trong bản án đó không xác định ngày, tháng, năm thì ghi: “kể từ ngày cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục người đó nhận được quyết định này và bản sao bản án”.
  (5) Bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành là bản án hình sự sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”; nếu là bản án hình sự phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”.
  (6) Ghi theo địa chỉ trong bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành.
  (7) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức hoặc tên xã, phường, thị trấn; tên huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm giám sát, giáo dục người bị phạt cải tạo không giam giữ.
  (8) Ghi tên cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án, sau đó ghi “(kèm theo bản sao bản án)”. Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường X, quận Y, thành phố C (kèm theo bản sao bản án).

    Hotline: 1900.6169