Tuấn Luật sư

Mẫu giấy cam kết không vi phạm

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy cam kết không vi phạm theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

TÊN CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số :………../ĐK-CT

(Địa danh), ngày        tháng         năm 20...

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: ...

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ;

Căn cứ Thông tư số:         /………… ngày …./…./20xx của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản

CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG:

Tên: .............................................................

Địa chỉ: ........................................................

Số điện thoại: ..............................................

Email: ...........................................................

Các chi nhánh (nếu có): ..............................

CƠ  SỞ NHẬN GIA CÔNG:

Tên: .............................................................

Địa chỉ: ........................................................

Số điện thoại: ..............................................

Email: ...........................................................

Chúng tôi cam kết không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm xin đăng ký sản xuất gia công dưới đây :

Tên thương mại

Thành phần

Công dụng

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và quốc tế nếu vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

---------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Bài viết nổi bật