Tuấn Luật sư

Mẫu đơn gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn gia hạn giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công (phụ lục số 3) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

TÊN CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số :………../ĐK-CT

(Địa danh), ngày        tháng         năm 20...

ĐƠN GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH

THUỐC THÚ Y SẢN XUẤT GIA CÔNG

             Kính gửi:

   Cục Thú y

Căn cứ Thông tư số:        ………… ngày …./…./2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản

CƠ SỞ ĐẶT GIA CÔNG:

            Tên                   :…………………………………………………....…...

            Địa chỉ             :……………………………..........................................

            Số điện thoại          : ………….. ……………Số Fax …………………..

                     Email:                     :……………………………………..…………

            Các chi nhánh (nếu có): ……………………………………..…………..

CƠ  SỞ NHẬN GIA CÔNG:

            Tên                 :…….…………………………………………………........

            Địa chỉ           :……………………………...............................................         

            Số điện thoại  :……………………Số Fax.....................………….….....

            Email:            :……………………………………..………………….........

Chúng tôi đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công sau đây:

Tên sản phẩm

Giấy chứng nhận lưu hành

Ngày cấp GCN lưu hành

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

---------------------------------
Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Bài viết nổi bật