Tuấn Luật sư

Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn

Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn (phụ lục số 2) được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Phụ lục số 2. Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Mẫu số: BC01/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2011/TT-BTC ngày/  /2011 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO VỀ VIỆC NHẬN IN HOÁ ĐƠN

Kỳ…….năm…...

Tên tổ chức:..............................................................................................................................................................

Mã số thuế: ..............................................................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................................................

Đơn vị tính: Số

 

STT

Tổ chức, cá nhân đặt in

Hợp đồng

Tên hóa đơn

Ký hiệu mẫu hóa đơn

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

 
 

Mã số thuế

Tên

Địa chỉ

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, ngày………tháng………năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

-----------------------------------

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Bài viết nổi bật