Tuấn Luật sư

Mẫu biên bản xác nhận về việc công khai bản đồ địa chính

Biên bản xác nhận về việc công khai bản đồ địa chính bao gồm thông tin về thời gian, vị trí thửa đất và các vấn đề liên quan như mẫu đính kèm sau đây:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


BIÊN BẢN
XÁC NHẬN VIỆC CÔNG KHAI BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 

Trong thời gian từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm …., ………………. (tên đơn vị đo đạc) đã phối hợp với UBND xã (phường, thị trấn) ………………… (tên đơn vị hành chính cấp xã) và …………………………… (tên thôn, bản, làng) đã công khai (treo) tờ bản đồ số …………
(tên gọi, số hiệu mảnh BĐĐC) tại ……………………. (địa điểm treo tờ bản đồ). Trên tờ bản đồ này có các thửa đất từ …… đến …… Trong thời gian công bố công khai tờ bản đồ này ……………….. (tên đơn vị đo đạc) đã nhận được các ý kiến phản ánh về ranh giới, mốc giới thửa đất thể hiện trên bản đồ ………………………. (thống kê các ý kiến phản ánh). Các ý kiến phản ánh đã được ……………… (tên đơn vị đo đạc) nghiên cứu, xem xét và chỉnh sửa trên bản đồ theo quy định của pháp luật (nêu cụ thể việc giải quyết các ý kiến phản ánh).

Biên bản này được lập thành 04 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, đơn vị đo đạc giữ 02 bản (01 bản giao nộp Phòng Tài và Môi trường, 01 bản giao nộp Sở Tài nguyên và Môi trường), UBND xã (phường, thị trấn) giữ 01 bản, đại diện thôn ………………… giữ 01 bản./.
(Trường hợp nếu không có ý kiến phản ánh vẫn phải lập biên bản này và nêu rõ không có ý kiến phản hồi).
 

(Địa danh), ngày ….. tháng …. năm …..

Đơn vị đo đạc
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Đại diện thôn, bản ……
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Chủ tịch UBND xã (phường thị trấn)
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)