Tuấn Luật sư

Mẫu thông báo sửa chữa, bổ sung bản án

Mẫu thông báo sửa chữa, bổ sung bản án được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Mẫu số 15

TÒA ÁN NHÂN DÂN..... (1)

Số:..../TB-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày.... tháng.... năm.....

THÔNG BÁO

SỬA CHỮA, BỔ SUNG BẢN ÁN

            Căn cứ vào Điều 240 của Bộ luật tố tụng dân sự;

            Xét thấy bản án sơ thẩm số…./…/…(2) ngày….. tháng…. năm….. về…………................

của Toà án nhân dân(3)…………………có những sai sót, nhầm lẫn cần được sửa chữa, bổ sung như sau:

1. Về nội dung tại dòng (các dòng) từ trên xuống (hoặc từ dưới lên) trang…của bản án sơ thẩm nêu trên đã ghi:(4) “………………………..……………….............................................………….......

……………………………………………………………………………...……..........”

Nay được sửa chữa, bổ sung như sau:(5)“………………………….……

……......…………………………………………………………………….........……...”

2. ……………………………………………………………………………....

…………………......…………………………………………………………...………

Nơi gửi:

  • Ghi theo quy định tại khoản 1 Điều 240 của BLTTDS;
  • Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(hoặc Chánh án, nếu Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà không còn đảm nhiệm chức vụ Thẩm phán).(6)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 15:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân đã xét xử sơ thẩm và ra bản án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi ký hiệu bản án theo Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao (ví dụ: Số:15/2012/DS-KDTM ngày 20-4-2012).

(3) Ghi tên Toà án nhân dân đã ra bản án đó theo cách ghi hướng dẫn tại điểm (1).

(4) Trích lại nguyên văn phần nội dung bản án phát hiện có sai sót, nhầm lẫn cần sửa chữa, bổ sung.

(5) Ghi đầy đủ nội dung cần sửa chữa, bổ sung để khắc phục sai sót.

(6) Nếu Thẩm phán chủ toạ phiên toà thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án, thì ghi họ tên của Thẩm phán; nếu Chánh án Toà án thực hiện việc sửa chữa, bổ sung bản án, thì ghi họ, tên của Chánh án Toà án.

-----------------------------------

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!