Tuấn Luật sư

Mẫu quyết định hoãn phiên tòa

Mẫu quyết định hoãn phiên tòa được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

TÒA ÁN NHÂN DÂN..... (1)

Số:...../...../QĐST-…. (2)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày ... tháng ... năm...

QUYẾT ĐỊNH

HOÃN PHIÊN TÒA

TÒA ÁN NHÂN DÂN...............…………..

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông (Bà)……………………….………….....…..

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người): Ông (Bà)………………...…..

Các Hội thẩm nhân dân:

        1. Ông (Bà).....................................................................……...........................

        2. Ông (Bà).....................................................................……...........................

        3. Ông (Bà).....................................................................……...........................

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông (Bà)(3).....…..........................................

cán bộ Toà án nhân dân...................……………………………………..................

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân(4)............................tham gia phiên toà:

Ông (Bà) ...........................………..….....Kiểm sát viên (nếu có)

Đã tiến hành mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án dân sự thụ lý số:.../.../TLST-...., ngày ... tháng... năm.....(5) về việc(6)…...……………….…………………...................

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:.../....../QĐST….. ngày...tháng... năm......(7) ………………………………………………………………….……..............................

Xét thấy: (8)....................…...............................................………….........................

Căn cứ vào các điều(9) …..…......... và 208 của Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

       1. Hoãn phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự thụ lý số…/.../TLST-…. ngày….tháng…..năm…..

       2. Thời gian, địa điểm mở lại phiên toà xét xử vụ án được ấn định như sau(10)

…………………………………………………………………………………….........

…..…………………………………………………………………………………….…

Nơi nhận:

  • Ghi theo quy định tại khoản 3
    Điều 208 của BLTTDS;
  • Lưu hồ sơ vụ án.

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 14:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định hoãn phiên toà; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định hoãn phiên toà (ví dụ: Số: 89/2012/QĐST-KDTM).

(3) Ghi họ tên của Thư ký Toà án và tên Toà án nơi thư ký Toà án công tác như hướng dẫn tại điểm (1).

(4) Nếu có Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên toà, thì ghi như hướng dẫn tại điểm (1) song đổi các chữ “ Toà án nhân dân” thành “Viện kiểm sát nhân dân”.

(5) Ghi số, ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 30/2012/TLST-LĐ).

(6) Ghi theo hướng dẫn việc ghi “trích yếu” vụ án tại Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

(7) Ghi số, ngày, tháng, năm của Quyết định đưa vụ án ra xét xử (ví dụ: số 02/2012/QĐST-LĐ).

(8) Ghi rõ lý do của việc hoãn phiên toà dân sự sơ thẩm thuộc trường hợp cụ thể nào quy định tại điều luật tương ứng của BLTTDS được nêu tại khoản 1 Điều 208 của BLTTDS (ví dụ: Xét thấy nguyên đơn đã được Toà án triệu tập hợp lệ mà vắng mặt tại phiên toà lần thứ nhất vì lý do tai nạn lao động).

(9) Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà ghi điều luật tương ứng của BLTTDS (ví dụ: nguyên đơn vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng (bị tai nạn lao động phải đi cấp cứu tại bệnh viện) quy định tại khoản 1 Điều 199 của BLTTDS, thì ghi: “Căn cứ vào khoản 1 Điều 199 và Điều 208 của BLTTDS”).

(10) Ghi rõ thời gian, địa điểm mở lại phiên toà dân sự sơ thẩm (ví dụ: Phiên toà dân sự sơ thẩm sẽ được mở lại vào hồi 08.00 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2012 tại trụ sở Toà án nhân dân quận 1, thành phố H), địa chỉ số….phố…phường….quận 1, thành phố H. Trong trường hợp chưa ấn định được thì ghi “Thời gian, địa điểm mở lại phiên toà xét xử vụ án sẽ được Toà án thông báo sau”.

-----------------------------------

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ