Biểu mẫu Thủ tục về Dân sự

 • Mẫu Giấy biên bản làm việc

  • 28/11/2016
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Giấy biên bản làm việc (Mẫu số 05-KN) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

  ……….(1)………..
  ……….(2)………..
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  BIÊN BẢN LÀM VIỆC

  Vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm ..., tại …………………..……..(3).................. ;

  Chúng tôi gồm:

  1. Người có trách nhiệm xác minh: ……………………………………..(4)..................

  2. Người làm việc với người có trách nhiệm xác minh: ………………(5)..................

  3. Nội dung làm việc: ……………………………………………………..(6)..................

  4. Kết quả làm việc: ………………………………………………………(7)..................

  5. Những nội dung khác có liên quan: ………………………………….(8).................

  Buổi làm việc kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày (hoặc ngày .../.../...).

  Biên bản này đã được đọc cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và xác nhận dưới đây.

  Biên bản được lập thành ... bản mỗi bên giữ 01 bản./.

  Người làm việc với người
  có trách nhiệm xác minh
  ………………(9)…………….

  Người có trách nhiệm xác minh
  (ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

  ____________

  (1) Cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định xác minh hoặc trực tiếp tiến hành xác minh.

  (2) Đoàn/Tổ xác minh được thành lập (nếu có).

  (3) Địa điểm làm việc.

  (4) Họ tên, chức danh của người có trách nhiệm xác minh.

  (5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của người làm việc với người có trách nhiệm xác minh như: người khiếu nại, người bị khiếu nại, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

  (6) Các nội dung làm việc cụ thể.

  (7) Kết quả làm việc đã đạt được, những nội dung đã thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề xuất, kiến nghị của các bên tham gia buổi làm việc.

  (8) Những nội dung khác chưa được thể hiện ở (6), (7).

  (9) Chữ ký (ghi rõ họ tên) hoặc điểm chỉ của những người cùng làm việc. Trong trường hợp có người không ký thì trong biên bản phải ghi rõ và đề nghị người làm chứng ký vào biên bản.

  ---------------------------------
  Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, quý khách hàng nên tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư hoặc tìm hiểu thêm quy định pháp luật tại thời điểm áp dụng, Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác quý vị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp: Tổng đài luật sư trực tuyến 1900.6169

    Hotline: 1900.6169