Tuấn Luật sư

Mẫu giấy báo bán, cho tặng, điều chuyển xe

Mẫu giấy báo bán, cho tặng, điều chuyển xe theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an như sau:

>> Tư vấn quy định về mua bán, cho tặng xe qua tổng đài: 1900.6169

Mẫu số 01
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……, ngày ….. tháng ….. năm ……


GIẤY BÁO
BÁN, CHO, TẶNG, ĐIỀU CHUYỂN XE
 

Kính gửi: ….(1)……………………………………….
Chủ xe (chủ đứng tên đăng ký xe):..........................................................
Địa chỉ .................................................................................................
Có chiếc xe: ..........................................................................................
Biển số: ………………………………….. Nhãn hiệu: ...........................
Loại xe: ………………………………….. Màu sơn: .............................
Số máy: …………………………………. Số khung: .............................
Chiếc xe trên được bán, cho, tặng, điều chuyển xe cho:
Chủ xe (chủ mới) ..................................................................................
Địa chỉ .................................................................................................
Số CMND; Hộ chiếu (nếu là cá nhân) ………… cấp ngày …./ …../ ….. Nơi cấp   
.............................................................................................................
Kể từ ngày … tháng …. năm ….. Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng lưu hành xe theo quy định của pháp luật.
Vậy xin thông báo cho ……..(1)………….. được biết để tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký, sang tên, di chuyển xe theo quy định.
 

CHỦ XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

 
(1): Tên cơ quan đăng ký xe
 

Hotline: 1900.6169